"Innløsningsrett av B-aksje/medlemslån i Krokhol Golfklubb"

Til alle medlemmer av Krokhol Golfklubb                             Krokhol, 28. April 2009

Tilbud fra Krokhol Golf AS om innløsning av B-aksje eller medlemslån ? og full spillerett.

Full spillerett innebærer blant annet retten til å spille på Krokhol Golfbane uten å betale greenfeee. Den fulle spilleretten er tilknyttet enten et medlemslån til Krokhol Golf AS eller en B-aksje i selskapet, og er igjen knyttet til medlemskap i Krokhol Golfklubb. Så lenge man besitter B-aksje eller medlemslån er man forpliktet til å betale den spilleavgiften som gjelder for det enkelte år. Avhender man aksjen/medlemslånet, overtar den nye eieren plikten til å betale spilleavgift.

Det ovenstående gjelder for mange golfklubber, og den ?evigvarende? betalingsforpliktelsen har ikke vært særlig påaktet før markedet for omsetning av golfaksjer/spilleretter ble svært vanskelig for noen år siden. Situasjonen har også vært mye omtalt i bladet ?Norsk Golf? gjennom fjoråret.

Krokhol Golf AS har nå vedtatt en ordning for innløsning av B-aksjer/medlemslån og tilknyttet spillerett som i tillegg til å imøtekomme enkeltes ønsker om å komme ut av den ?evigvarende? betalingsforpliktelsen forhåpentligvis også vil være stimulerende for markedet for omsetning av aksjer/medlemslån i seg selv. Ved å vite at man er garantert innløsning, er det kun et enkelt regnestykke for en ivrig golfspiller å bestemme seg for om man skal gå over fra å betale greenfee hver gang man spiller til å spille fritt gjennom å overta en B-aksje/et medlemslån med tilhørende spillerett.

Krokhol Golf AS har et tilbud om innløsning av B-aksje/medlemslån fra og med kalenderåret 2009 som er som følger:

1. Dersom spillerettbesitteren gjennom et kalenderår (første år 2009), frem til 30.11, til tross for dokumenterte forsøk på å selge/overdra sin B-aksje/medlemslån i Krokhol Golf AS, har mislykkes med dette, tilbyr Krokhol Golf AS å overdra B-aksjen/medlemslånet for kr. 0 på følgende betingelser:

  1. a. Spilleavgiften for kalenderåret er betalt
  2. b. Det betales til Krokhol Golf As et ekstra års spilleavgift.

2. Kravet om innløsning må være fremsatt overfor Krokhol Golf As per e-post, faks eller brev i desember måned i det kalenderår man vil overdra dersom man skal unngå faktura og betalingsforpliktelsen for neste års spilleavgift.
3. Spillerettshavere kan fra og med det år man fyller 75 år benytte seg av ovenstående innløsningsmulighet uten å måtte betale den ekstra spilleavgiften. Det samme gjelder arvinger som ikke ønsker å overta avdødes B-aksje/medlemslån.

Med vennlig hilsen

For styret i Krokhol Golf AS
Johnny Johnsen
Styreleder

Informasjonsbrev til medlemmer i Krokhol Golf

Hei                                                                                         5. mai 2009

 

Aksje og medlemskap i Krokhol.

 

I forbindelse med at jeg 31.12.2008 meldte meg ut av Krokhol Golfklubb har jeg nå mottatt krav om spilleravgift for 2008. Dette har jeg protestert på overfor klubben, men har bare blitt møtt med at Krokhol Golfselskap AS har besluttet å følge en ny og strammere praksis overfor medlemmer som melder seg ut og de iverksetter nå inkasso med påfølgende salærer, som IKKE hjemles i inkassoloven.

 

Jeg har forsøkt å avhende aksjen, men det er umulig i dagens marked. I følge dialog med klubben kan jeg heller ikke påregne at Krokhol Golfklubb eller Krokhol Golf AS tar tilbake andelen eller aksjen. Klubbens praksis var i fjor at de heller ?selger? et ?nytt? medlemskap for 5.000.- ?ferske? til nye medlemmer, enn at de gjør nye oppmerksom på at det ligger annonser på deres egne nettsider, hvor folk kan overta andres aksje vederlagsfritt.

 

I Leder i Norsk Golf nr 3. mai 2008 under tittelen ?Aksje og medlemskap? finnes en adekvat beskrivelse av problemstillingen. Lovutvalget i Norges Golfforbund sier følgende:

?En person kan fritt melde seg ut og inn av en golfklubb, og viser til at dette har med vanlig forretningsrett å gjøre. Lovutvalget sier også at verken en golfklubb eller et aksjeselskap kan pålegge et utmeldt medlem å betale medlemskontingent etter utmelding med begrunnelse at vedkommende fortsatt er aksjonær i baneselskapet?.

 

I Leder i Norsk Golf nr 4. juni 2008 under ?Brev til redaktøren? finnes en dog en meget viktig presisering av problemstillingen. Man kan risikere å hefte for en årsavgift hvis man ikke har meldt seg ut FØR årsskiftet i følge Idrettsforbundets regler.

For de som er i den situasjonen må man enten få solgt eller få Krokhol golfklubb til å henvise nye til å overta tidligere medlemmers andeler/spilleretter, for å få dekket hele eller deler av årsavgiften. Man må altså være aktiv selv og få solgt andelen og eventuelt appellere til Krokhol Golfklubb om å bruke etikk og sunn fornuft når noen ønsker å melde seg ut, slik at de enten tar den tilbake eller overdrar den fritt til nytt medlem.

For øvrig vil jeg påpeke at når jeg i min tid kjøpte min andel, fikk jeg aldri ett eneste dokument, og i hvert fall ikke noe som viste i Krokhol Golf AS sine vedtekter med der tilhørende småskrift. Ei heller lå informasjonen på nett og det gjør den ikke ennå!

 

For øvrig kan jeg opplyse at Styret Grini Golfklubb selv foreslår følgende vedtektsendring i år: ?Det foreslås nytt 2.3. og 4.ledd til vedtektenes § 3 om medlemmer: Opphør av medlemskap fra medlemmets side kan gjøres ved utmelding som fastsatt i denne bestemmelse eller ved salg av spillerett jf § 22. Et medlem kan når som helst, og uten kostnad, melde seg ut av klubben. Utmelding skal gjøres skriftlig og får virkning fra den dag melding er mottatt av klubben. Ved utmelding overføres spilleretten til klubben uten vederlag. Ved utmelding bortfaller krav om betaling av årskontingenten for det året utmelding skjer. Eventuelt øvrige forpliktelser opprettholdes.?

 

Jeg vet ikke hvordan dette passer til din situasjon, men jeg håper det var nyttig informasjon og jeg tar gjerne imot kommentarer og synspunkter.

 

Med vennlig hilsen

Siviløkonom Wilhelm Sætersdal

PS. Leder i Norsk Golf oversendes på mail hvis ønskelig.

Skal Vg. tenke og mene for deg ?

 

Kan du tenke selv, eller tenker Vg. for deg?

Kommer Vg. bare med Nyheter som passer deres politiske skjulte agenda?

Burde Vg. som skal være en nyhetsavis, komme med nyheter?

På denne bloggen kan du finne nyheter som blir skjult for deg av media. Hvorfor?

http://veggavisen.wordpress.com/2009/09/08/in-the-ghetto/

Fra Lørdags Vg. den 12 september2009.

Vg.legger ut Bloggene til Parti Toppene før valget til mandag.

 

Rebus:

Hvilke partiledere er ikke med på Vg.s bloggliste?

Erna Solbergs blogg - Høyre baker kaken større!

Dagfinn Høybråtens blogg - Sulten på å få noe gjort

Lars Sponheims blogg - Det handler om politikk

Ski arbeiderpartis blogg - Hva med fattigdommen?

Mere tendensiøst og svært lite demokratisk fra Vg som får momsfritak og

pressestøtte:

Kristin Halvorsensvarer deg nå

Følg nettmøtet her

Klart rødgrøntflertall i ny måling

Les hele saken

 Her er Jens - helt privat

Se de unike bildene fra statsministerens hverdag


- Jeg hacket ikkePC-koden din!

Venstres Abid Raja konfronteres om kode- tyveri av Odd Einar Dørum foran kamera.


Valgkamp-avbrekkmed jordbær og vin

SV-Kirsti Bergstøs videoblogg del 3


- Kan ikke stole på Kristin

Sponheim yppet til ordkrig om oljeboring

Derfor kuppet Kristin debatt


Mulige regjerings-makkere vil ikkeha hverandre

Les hele saken

 

1300 asylsøkereborte

- Fullstendig uholdbart, sier Siv Jensen. Les hele saken

 

Kartbilde

 

Pesonlig mener jeg att Vg kan dra ditt pepperen gror

Bør Vg egentlig hete?  Ja, vær snill å komme med forslag

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589679

http://tpn.vg.no/intervju/index.php?Inr=2027

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=580140

http://www.vgtv.no/?id=24126

http://www.vgtv.no/?id=26189&category=1

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589669

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=589677

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589681

Mail. Medlemmer Versus Krokhol Golf

 

 

Styret i Grini Golfklubb


Styret i Grini Golfklubb  foreslår følgende vedtektsendring i år (2009): 
Det foreslås nytt 2.3. og 4.ledd til vedtektenes § 3 om medlemmer:


  • Opphør av medlemskap fra medlemmets side kan gjøres ved utmelding som fastsatt i denne bestemmelse eller ved salg av spillerett jf § 22.
  • Et medlem kan når som helst, og uten kostnad, melde seg ut av klubben. Utmelding skal gjøres skriftlig og får virkning fra den dag melding er mottatt av klubben.
  • Ved utmelding overføres spilleretten til klubben uten vederlag.
  • Ved utmelding bortfaller krav om betaling av årskontingenten for det året utmelding skjer. 
  • Eventuelt øvrige forpliktelser opprettholdes.?

Presidentens spalte i Norsk Golf nr 7 2008

Utmelding av golfklubben og OL i Tromsø 2018

Som det fremkommer av overskriften, så vil jeg denne gangen berøre to temaer som definitivt ikke har noe med hverandre å gjøre.

Spørsmålet om økonomiske forpliktelser ved utmelding fra en golfklubb har vært reist ved et par anledninger tidligere her i Norsk Golf. Lovutvalget i Norges Idrettsforbund har nå behandlet dette temaet, og konkludert med at i henhold til alminnelig foreningsrett kan en person fritt melde seg inn og ut av en golfklubb. Dette innebærer at man etter NIFs lov ikke er pliktig til å betale alminnelig kontingent til golfklubben etter det år utmeldingen finner sted. Økonomiske forpliktelser som pålegges en aksjonær i et baneselskap gjennom selskapets vedtekter eller avtale med selskapet faller derimot utenfor NIFs ansvarsområde. Det er både NIF og NGF enige om. På bakgrunn av «normal jus» er det NGFs syn at aksjonæren i baneselskapet, på grunnlag av selskapets vedtekter eller avtale med baneselskapet, kan forpliktes til fortsatte betalinger etter utmelding av klubben så lenge aksjen i baneselskapet ikke er overdratt til andre. Verden er med andre ord ikke alltid like enkel.

På den ene side kan man altså fritt melde seg ut, men på den annen siden kan det være at man som aksjonær i baneselskapet har pådratt seg en forpliktelse som medfører økonomiske utlegg helt til man har klart å kvitte seg med aksjen. Da avtalene rundt omkring er ganske forskjellige, så er det ikke mulig å gi et krystallklart generelt svar eller råd. Men vårt håp er at man ved hjelp av sunn fornuft kan få løst de fleste kinkige sakene som oppstår fra tid til annen. I motsatt fall må slike eventuelle tvister dessverre løses etter sivilrettslige regler.

OL-drømmen brast. Det er i skrivende stund mandag 6. oktober og Idrettsstyret har for noen få timer siden besluttet å trekke søknaden om statsgaranti til et OL i Tromsø 2018. Som sikkert en del har fått med seg, så har undertegnede vært involvert i avslutningen av denne prosessen. Ikke i kraft av rollen som golfpresident, men som leder av Særforbundenes Politiske Arbeidsutvalg. Dermed har jeg i denne saken måttet tale hele den aktive idrettens sak. Men det er ingen tvil om at også Golfforbundet støttet at prosessen nå ble avsluttet. Alle vi som er glødende opptatt av idrett, ønsker jo gjerne et vinter-OL til Norge med jevne mellomrom. Men når kvalitetssikrerne kom frem til at den totale nettokostnaden ble 10 milliarder kroner høyere (dvs. en dobling) enn først antatt, så ble det klart for svært mange at dette ble for dyrt sett opp mot andre viktige utfordringer idretten står over for de nærmeste årene. Det ble kort og godt ikke forsvarlig å fortsette prosessen. Gjerne ja til et OL, men ikke til enhver pris, og det er nok også mye som taler for at det bør gå lengre tid enn 24 år fra Lillehammer-OL i 1994 til vi nok en gang påtar oss et slikt stort og dyrt arrangement.

Leder i Norsk Golf nr 3 2008

I forrige nummer hadde vi et leserbrev som har vekket stor oppmerksomhet.

Det het : Aksje og medlemskap? og var skrevet av Erik Krognes. 

Krognes bekymret seg over at han ikke får melde seg ut av golfklubben før han har solgt andelen sin, noe han ikke har klart på to år.  

Det vil si at jeg er tvunget til å betale årsavgift på en bane jeg ikke bruker,? skrev Krognes.

Problemstillingen er velkjent; det er mange golfklubber der det i baneselskapets vedtekter står at aksjonærene eller andelshaverne forplikter seg til å være medlemmer i golfklubben. 

Men så kan det jo skje at man ikke lenger ønsker å være medlem. Kanskje fordi spilleretten ikke kan brukes på grunn av sykdom, eller, som i Erik Krognes tilfelle, på grunn av flytting.

I klubbene praktiseres regelen ulikt og med mer eller mindre lempe. Noen steder er ledelsen fleksibel og finner praktiske løsninger, mens andre klubber står knallhardt på bestemmelsen. Ja, vi har faktisk hørt om tilfeller hvor golfklubben etter dødsfall har sendt krav til de etterlatte om å betale medlemskontingent siden avdøde var aksjonær.

Men nå har ting utviklet seg i en retning vi tror Erik Krognes og andre i hans situasjon blir glade for å høre. Lovutvalget i Norges Idrettsforbund har nemlig engasjert seg. Og Lovutvalget, i motsetning til de fleste av oss vanlige golfmedlemmer, lar seg ikke pille på nesen av golfklubbene.

En person kan fritt melde seg ut og inn i en golfklubb, sier Lovutvalget, og viser til at det har med alminnelig foreningsrett å gjøre. Lovutvalget sier også at verken en golfklubb eller et aksjeselskap kan pålegge et utmeldt medlem å betale medlemskontingent etter utmelding med begrunnelse at vedkommende fortsatt er aksjonær i baneselskapet.

Spørsmålet nå blir jo i hvor stor grad golfklubbene og baneselskapene tar seg ad notam Lovutvalgets krystallklare konklusjon. For det er kanskje ikke sikkert at idrettsjusen og forretningsjusen går hånd i hånd på dette området. I så fall kan golfspillere med aksjer og deres golfklubber havne i en høyst uklar situasjon.

Idrettsjusen er helt grei:

 Det står deg og meg og alle andre golfspillere helt fritt å melde seg ut og inn av golfklubber. Og golfklubbene er forpliktet til å følge idrettens lover.

Samtidig har altså baneselskapet vedtektsfestet at for å være aksjonær eller andelseier, så må du være medlem av golfklubben.

Vedtektene i et aksjeselskap er på en måte en avtale mellom aksjonærene, på samme måte som en aksjonæravtale er det. Det betyr at dersom du går inn i en slik avtale med åpne øyne, så kan det muligens hevdes at du også er bundet av den avtalen du har inngått.

Det er derfor verken selvsagt eller opplagt at Erik Krognes og andre i hans situasjon uten videre vil vinne frem. Det står svært mye penger på spill, og der finnes ingen dom som kan skape presedens. Det får vi ikke før et baneselskap bestemmer seg for å ta et utmeldt medlem til retten for å drive inn det de mener er en vedtektsfestet kontingentforpliktelse.

I mellomtiden vil vi på det sterkeste anbefale klubbene om å bruke etikk og sunn fornuft når noen ønsker å melde seg ut.

Kanskje Krognes har vekket en sovende bjørn med sitt leserbrev? Vær varsom!

Leserbrev fra Erik Krognes, Norsk Golf nr 2 2008:

Aksje og medlemskap

Jeg har vært medlem i Grini GK siden banen åpnet. Nå har jeg blitt pensjonist og bor på Sørlandet i sommerhalvåret, derfor vil jeg si opp mitt medlemskap i Grini, for å flytte over til Grimstad.

Nå viser det seg at man ikke kan si opp medlemskapet, så lenge man har aksje/andel. Har nå prøvd i to år å selge min andel, men ingen respons, det vil si at jeg er tvunget til å betale årsavgift på en bane jeg ikke bruker. Man kan selge spilleretten, men heller ingen respons der.

En spør seg da, kan det være riktig, juridisk/etisk, at man ikke kan komme ut av forpliktelsen til å betale årsavgift?

Sett at man ikke får solgt andelen og ingen vil leie spilleretten, da har man en årlig avgift på rundt kr. 5000 til en bane man ikke bruker.

Hva når jeg går bort og ungene skal arve? De arver selvsagt ikke mine gjeldsforpliktelser, men de sitter igjen med en andel til en viss verdi. Kan de beholde den uten å betale årsavgift?

Hva hvis jeg som pensjonist ikke makter å betale årsavgiften til banen jeg ikke bruker, men ønsker å fortsette med golf på min nærbane, som er mye billigere. Da kan jeg etter hva jeg forstår, bli nektet adgang til den banen.

Da jeg var yrkesaktiv var jeg medlem av fire klubber, to av dem har jeg sagt opp, en svensk og en norsk. Der har jeg heller ikke solgt min aksje/andel, men slipper å betale årsavgift.

Hvis klubben åpner for at man kan eie en aksje/andel, selv om man ikke er aktivt medlem, altså et passivt medlemskap, uten rettigheter, så vil ovennevnte problematikk ikke være noe tema. Vil ellers takke for et meget godt blad, som skriver om den aktiviteten jeg er så glad i.

Erik Krognes

Problemstillingen er velkjent. For det er et faktum at mange eiere av golfaksjer eller andeler først innser hvilke forpliktelser de har påtatt seg når de vil melde seg ut av klubben. Jeg tipper det er vedtektsfestet at du som andelseier er forpliktet til å være medlem av golfklubben. Av vedtektene vil det sannsynligvis også fremgå hva som gjelder ved utmeldelse, og det er mulig du finner løsningen ved å lese vedtektene på nytt. Red.

Krokhol har midlertidig trukket saken fra forliksrådet

----- Original Message -----
From: Krokhol
Sent: Thursday, September 03, 2009 7:22 AM

Hei.
 
Til orientering har vi foreløpig trukket saken tilbake fra forliksrådsbehandling.  Dette skyldes at langt flere klubber enn Krokhol  i disse tider opplever at slike spilleretter som du har,  ikke betales.  Problemet er derfor blitt gjenstand for en bredere utredning som involverer flere klubber.  Vår styreformann er trukket inn i dette arbeidet  og vi avventer derfor  rettslige utspill til saken er gjennomdrøftet og man har en felles holdning.
 

Med vennlig hilsen Tom Rune Larsen

Krokhol Golf AS  Tel: 64 85 77 90

Faks: 64 85 77 99

Nrk.sportsrevyen om Krokhol

Pengesluket fra A-magasinet i aftenposten

Når forliksrådet  snart får konflikten mellom Krokhol AS og medlemmene på bordet, velger Tom Rune Larsen å forfølge et par yngre og mer gjenstridige medlemmer.

 

René Nielsen er ett av dem. Han har flyttet til Gjøvik, spiller ikke golf i det hele tatt for tiden, og insisterer på at det er han, ikke Krokhol, som vil ha saken fortest mulig opp i forliksrådet.

 

Der kjenner han seg sikker på å få medhold. Enhver vil jo se det absurde i at dersom han dør, må familien fremdeles måtte betale en årlig spilleavgift, argumenterer han. 
http://hvermansen.blogg.no/1251378115_utdrag_fra_norges_idr.html

 

? Dessuten har jeg bare gitt Krokhol et medlemslån. 
Jeg aksepterte aldri at det ble konvertert til en aksje. Jeg ble ikke engang innkalt til årsmøtet der vedtaket ble fattet, sier han.
For å komme dem i møte har Tom Rune Larsen ? grunneier, greenkeeper, daglig leder og generell altmuligmann ?en nylig sagt at Krokhol Golf AS kan overta aksjene for kroner null.( Renè Nielsen har aldri mottat regning eller tilbud om 2 årskontigenter)

 

Betingelsen er at medlemmene først betaler spilleavgiften både for i år og neste år.(Lovutvalget mener NIFs lov uttømmende regulerer et medlems plikt til å
betale kontingent til idrettslaget. Dersom medlemskapet opphører, opphører
også medlemmets plikt til å betale medlemskontingent.)

 

Slik håper han å roe gemyttene. Samtidig som han i 2010 vil ha muligheten til kostnadsfritt å tilby nye medlemmer både aksje og spill helt gratis. Ved å vise at ingen risikerer å tape mer enn maksimalt to årsavgifter, 9000 kroner, håper han å skape ny interesse

Utdrag fra NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG

NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG
PROTOKOLL 26.05.2008

Sak 17/08 Kontingent i idrettslag (jfr. sak 09.08)
Lovutvalget protokollerte følgende i sak 09.08:
Kirsti Jaråker har fremlagt en problemstilling knyttet til at enkelte baneselskap
knyttet til golfklubber stiller som krav at aksjeeierne skal betale kontingent til det
samarbeidende idrettslag. I denne sammenheng har det fremkommet eksempler på
at et medlem er pålagt å betale medlemskontingent til et idrettslag inntil aksje i
baneselskap er solgt eller overdratt til ny aksjonær. Dette selv om vedkommende har
meldt seg ut av golfklubben eller at medlemskapet er opphørt på annen måte.
Lovutvalget vil uttale følgende i sakens anledning:
I henhold til alminnelig foreningsrett kan en person fritt melde seg inn og ut
av et idrettslag, dette slik at man etter NIFs lov ikke er pliktig å betale
alminnelig kontingent som vedtas etter utmelding. Idrettslaget eller et
4
aksjeselskap kan derfor ikke pålegge et utmeldt medlem å betale
medlemskontingent etter utmelding, med begrunnelse i at vedkommende
fortsatt er aksjonær.
Norges Golfforbund er delvis uenig i lovutvalgets uttalelse, og mener det er adgang å
avtale med aksjonær i baneselskap at vedkommende skal betale medlemskontingent
til klubben inntil aksjen er solgt. Slik avtaleforpliktelse kan i hht. NGF etableres med
grunnlag i avtale eller i aksjeselskapets vedtekter.
Lovutvalget vil uttale følgende i sakens anledning:
Opptak av medlemmer i idrettslag reguleres i NIFs lov § 10-6, og opphør av
medlemskap i § 10-8. Medlemskontingenten i et idrettslag fastsettes av
medlemmene selv på lagets årsmøte, jfr. basis lovnorm for idrettsalg § 4 jfr. §
12. Kontingenten er en av flere forpliktelser knyttet til medlemskapet.
Samtidig har medlemmet en rekke medlemsrettigheter, slik som retten til å
delta i lagets demokratiske prosesser, benyttelse av anlegg samt deltakelse i
aktivitet mv.
Lovutvalget mener NIFs lov uttømmende regulerer et medlems plikt til å
betale kontingent til idrettslaget. Dersom medlemskapet opphører, opphører
også medlemmets plikt til å betale medlemskontingent. Skille mellom
idrettslaget og samarbeidende aksjeselskap blir uklart dersom et idrettslag
eller aksjeselskap skulle kunne kreve medlemskontingent fra et utmeldt
medlem med hjemmel i avtale mellom enkeltperson og aksjeselskapet, eller i
aksjeselskapets vedtekter.
Lovutvalgets oppgave er å fortolke NIFs lov. Lovutvalget har således ikke tatt
stilling til om aksjeselskapet med hjemmel i vedtekter eller avtale kan pålegge
en aksjonær å betale baneavgift el. lign. Lovutvalget fastholder sin uttalelse i
sak 09/08 om kontingent i idrettslag.

Velkommen til min blogg!

Dette er den første posten på min nye blogg ;)

Les mer i arkivet » Oktober 2009 » September 2009 » August 2009
hits